سایر مجموعه ها و شرکتهای ما

مالکیت 100 درصد این مجموعه ها و شرکتها متعلق به هلدینگ کارسان هونام می باشد.

مدیران ما

مدیران هلدینگ کارسان هونام را در اینجا دنبال نمایید


مهندس آیدا نوروزی

نائب رئیس هیئت مدیره
سهام دار
مدیریت بازرگانی


مهندس میلاد نوروزی

مدیر روابط عمومی
سهام دار
مدیریت امور بین المللی


مهندس م.عراقی

مدیر عامل عضو هئیت مدیره
سهام دار
مهندس عمران


دکتر مریم نوروزی

رئیس هئیت مدیره
سهام دار
دکترای روانشناسی